Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w Pietrucha International Sp. z o.o. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo Pietrucha International Sp. z o.o. z siedzibą w  Błaszkach przy ulicy  Przemysłowa 10, 98-235 Błaszki,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@pietrucha.pl ,  lub korespondencyjnie na adres administratora  Pietrucha International Sp. z o.o. z siedzibą w  Błaszkach przy ulicy  Przemysłowa 10,  98-235 Błaszki,

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

 1. Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:
 2. a) wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Pietrucha International Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
 3. b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu  Pietrucha International Sp. z o.o. , do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 4. c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 5. d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa  Pietrucha International Sp. z o.o. , do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 6. e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Pietrucha International Sp. z o.o. , przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 7. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,
 10. b) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 11. c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
 12. d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 13. e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 14. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 15. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);  posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 16. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem  Pietrucha International Sp. z o.o. w  Błaszkach, lub wysyłając maila na adres: rodo@pietrucha.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

 Dear All,

Personal data protection is one of the priorities at Pietrucha International Sp. z o.o.  As of May 25th 2018, with the entry into application of the  General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) of 27 April 2016, on the protection of the individual’s right to personal data protection and on free flow of the said data (RODO), we hereby provide to you information on how we handle any personal information disclosed to us.

Privacy Policies:

 1. The sole administrator of your personal data is  Pietrucha International Sp. z o.o. headquartered in  Błaszki at  Przemysłowa 10, 98-235 Błaszki,
 2. The administrator appointed a data protection officer who may be contacted via e-mail: rodo@pietrucha.pl, or via mail addressed to the administrator’s office, with annotation „To the attention of the Data Protection Officer”.
 3. The personal information provided by you will be handled by us for the following purposes:
 4. a) sale of products offered by Pietrucha International Sp. z o.o. – in accordance with article 6 section 1 item b) GDPR – information processing is necessary for the execution of an agreement until the date of its expiry;
 5. b) direct marketing – in accordance with Article 6 Section 1 Item f) GDPR – legally justified interest of  Pietrucha International Sp. z o.o. , until the expiry of an agreement or submission of a refusal to grant the right to personal data processing;
 6. c) financial and book-keeping – in accordance with Article 6 Section 1 Item c) GDPR – personal data processing is necessary to comply with the law, including accountancy provisions, inter alia article 74 of the Financial Bill, for the duration provided for in the applicable financial law;
 7. d) protection against claims for remedy as well as seeking remedy –  in accordance with Article 6 Section 1 Item f) GDPR – legally justified interest of Pietrucha International Sp. z o.o. , until the expiry of demands in accordance with the Civil Code;
 8. e) processing of complaints  –   in accordance with Article 6 Section 1 Item f) GDPR – legally justified interest of Pietrucha International Sp. z o.o. , for the period of 5 years from the expiry of an agreement.
 9. In connection with the objectives listed above, the recipients of your personal information might be entities involved in the process of fulfilling the contractual obligations by the administrator i.e. providers of IT, financial and legal services.
 10. The recipients of your personal data may be the following:
 11. a) providers of ICT services and systems, who provide services to the Company in the scope necessary to fulfil by the Company the contractual obligations for Your benefit,
 12. b) providers of financial, quality control, remedy, legal, analytic and marketing services,
 13. c) postal operators and couriers,
 14. d) operators of electronic payment systems and banks in the scope of payment processing,
 15. e) governing bodies legally entitled to access your personal data in accordance with the law.
 16. The Company will not disclose your personal data to any foreign country.
 17. You have the right to access, amend, delete, restrict, limit processing, transfer, withdraw consent to processing (i.e. if the data is processed on the basis of your consent, or is used for marketing or data disclosure purposes); you have the right to withdraw your consent at any time.
  8. In order to withdraw your consent to the personal data processing, please contact: Pietrucha International Sp. z o.o. in  Błaszki, or by sending an email to: rodo@pietrucha.pl. You have he right to place a complaint to the supervising body – the Chairman of Office for the Protection of Personal Data Processing (former GIODO)